>c6hz9N_
QPVIPVRNIYYMLTYAWGYANLEAIPGNNLLDILGYVLNKGVLQLSRRGLELDYNPNTEIIPGIKGRIEFAKTIRGFHLNHGKTVSTFDMLNEDTLANRIIKSTLAILIKHEKLNSTIRDEARSLYRKLPGISTLHLTPQHFSYLNGGKNTRYYKFVISVCKFIVNNSIPGQNKGHYRFYDFERNEKEMSLLYQKFLYEFCRRELTSANTTRSYLKWDASSISDQSLNLLPRMETDITIRSSEKILIVDAKYYKSIFSREKFHSQNLYQLMNYLWSLKPENGENIGGLLIYPHVDTAVKHRYKINGFDIGLCTVNLGQEWPCIHQELLDIFDEYLK