>c6hndA_
SDPTHLISKRAAGRTSVDKPPANFKPHEKPLALSYGMPNHGFFPIDSIDVNLVDYPFQKITPQSTVHISRHTTDPKLIDLARGLQYAAVEGHAPLLQFARDFIIRTHKPNYDDWNVFITTGASDGLNKAADVFLDDGDVILVEEFTFSPFLRFSDNAGAKAVPVKINFDNDSDGIDLTQFVDLLENWEKHYPNLPKPKALYTIATGQNPTGFTQSLEFRKKIYDLAVKYDFAIIEDDPYGYLTLPKYEKPNDLEIDDYLKNHLTPSYLELDTTGRVLRVETFSKLFAPGLRLGFIVGHKEVIDAVKNYSDVVNRGASGLTQTIVNNVIQENFKGVDGWLEWILKMRLNYSYRKDLLLYSIFESQAYKKGYVDVIDPKAGMFVTFKINLPKDVDVLQKMKLLLWKLISYGILVVPGYNMTVDLEFSKDRSNFFRLCYALANNDEEILESGKRLTDAVYEFFSNGLEFH