>c6h1nA_
GPLSMSCWLREQTLLLAEDYISFCSGIQQTPPSESAEAMRYLAKEMEQQHRTKFRSLSQEFLDTCGADPSKCLQSVMRELVGDGKMNWGRVVSIFTFTGVLASELLSRGEEGSRRLAETIADYLGGEKQDWLVENGGWEGFCRFFHNA