>c6gybE_
QVVQEYEYAPDRIYQVRTGLGITTQVELSPNEKILDYSTGFTGGWELTRRENVFYLKPKNVDVDTNMMIRTATHSYILELKVVATDWQRLEQAKQAGVQYKVVFTYPKDTSFNNVKNGPLLNAKILKDRRYYYDYDYATRTKKSWLIPSRVYDDGKFTYINMDLTRFPTGNFPAVFAREKEHAEDFLVNTTVEGNTLIVHGTYPFLVVRHGDNVVGLRRNKQK