>c6gh8B_
QHCIQHNHSSITFSLLTNKSDLEKCNFTRLQAVDRVIFDLFREFHHRVGDFPVTSDLKCSHNTSYRVIEYEVTKESLPRLQEAVSTLFPDLHLSEDRFLQIQAHDDKNCT