>c6fxdB_
NRTCMAMPYFEIPERHLEAFKAYCAVFIEKTSKEPGCLYYGFSFNGTQGHCREVYSDAQGLLNHLVNIAELNSEAFHLASIVRYEVHGPREELDKLRGPLAFMKPQFFELEQCFSRPSVVA