>c6fjwA_
XKKLVFTFKRIDHPAQDLAVKFHGFLXEQLDSDYVDYLHQQQTNPYATKVIQGKENTQWVVHLLTDDHEDKVFXTLLQIKEVSLNDLPKLSVEKVEIQELGADKLLEIFNSEENQTYFSIIFETPTGFKSQGSYVIFPSXRLIFQSLXQKYGRLVENQPEIEEDTLDYLSEHSTITNYRLETSYFRVRQRIPAFRGKLTFKVQGAKTLKAYVKXLLTFGEYSGLGXKTSLGXGGIKLEE