>c6fjuA_
HMRVRIYPLALAKVVKHAASSLQREVAGLLVGKSAGKVLEIWDAVTGEQYGTPAYVQLDEMVMAKVAEELSKSDKNLYIVGWYHSHPGLDVFLSPTDIDTQKRYQAMFSKAVALVVDPVDYAKTRRISSLKFKVFQISKEGRVVSLPVSIGVHRAKLLESTFHALSTFDFMHILGE