>c6fjlD_
ATVAPDTRSLDEIYQSALKEGGTVTVYAGGDVQSQQAGFKQAFENRFPGIKLNVIVDYSKYHDARIDNQLATDTLIPDVVQLQTVQDFPRWKKQGVLLNYKPVGWDKVYPEFRDADGAWIGAYVIAFSNLVNTQLLNEKSWPREANDYLRPDLKGNLILAYPNDDDAVLFWYKQIVDKYGWEFVEKLQEQDPVYVRGTNVPGAQITTGKYSATFTSSGALVPAAGSVTRFVLPKTDPFVSWAQRAAIFKQAKHPESAKLYLSWLLDPQTQTQVSRMWSVRTDVAPPAGYKHIWEYSNTRPQAFADFMSDRGAVERFRAQMSLYVGEAKGDPTPGWLGLHPEVPLA