>c6fc1B_
GPHMTDPITNYKPMDLQYKTYAYSMNELYHLKPSLASASYEEDPLISELVRSLPKRKFWRLRMG