>c6f2sH_
NRRRTWTNRPMYRKPRLYRMYRTPDVPKGCEGPCKVQSYEQRHDISHVGKVLCVSDVTRGNGLTHRVGKRFCVKSVYVLGKIWMDENIKTKNHTNTVMFYLVRDRRPFGTAMDFGQVFNMYDNEPSTATIKNDLRDRYQVLRKFTSTVTGGQYASKEQALVKKFMKINNYVVYNHQEAAKYDNHTENALLLYMACTHASNPVYATLKIRIYFYDSVQN