>c6f2sB_
PDVPKGCEGPCKVQSYEQRHDISHVGKVLCVSDVTRGNGLTHRVGKRFCVKSVYVLGKIWMDENIKTKNHTNTVMFYLVRDRRPFGTAMDFGQVFNMYDNEPSTATIKNDLRDRYQVLRKFTSTVTGGQYASKEQALVKKFMKINNYVVYNHQEAAKYDNHTENALLLYMACTHASNPVYATLKIRIYFYDSVQN