>c6f2rI_
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSELRLSEGKFQAFLDVSHFTPDEVTVRTVDNLLEVSARHPQRLDRHGFVSREFCRTYVLPADVDPWRVRAALSHDGILNLEAPRGGRHLDTVNEVYISL