>c6f2rE_
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSELRLSEGKFQAFLDVSHFTPDEVTVRTVDNLLEVSARHPQRLDRHGFVSREFCRTYVLPADVDPWRVRAALSHDGILNLEAPRGGRHLDTVNEVYISL