>c6f2rA_
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSELRLSEGKFQAFLDVSHFTPDEVTVRTVDNLLEVSARHPQRLDRHGFVSREFCRTYVLPADVDPWRVRAALSHDGILNLEAPRGGRHLDTVNEVYISL