>c6eu8A_
DDVKETIKKSKTIDATKYEMWTYVNLETGQTETHRDFSEWHVMKNGKLLETIPAKGSEADIKIKWHIAIHRFDIRTNEGEAIATKETEFSKVTGLPAGDYKKDVEIKDKMLVGFNMADMMKSKFTVAGMAKVNPVLKTWIVENPMGKAPVLSKSVFVVKFKDGSYAKIKFTDATNDKQEKGHVSFNYEFQPK