>c6ekrA_
XDILKEKIDVASRLYNLNLDHIPATLQVIEHAXLLLKNNAGYGYFGSFNGKNTQEYHSFTFNGEYSRPVRDDLFITDYDFFVSGFREFNESLRDIGSKWSSFDSRRANKIIYTSVXSVACCFDLWKSGSRKTPGTFFEIFXAAVLKWXIPDEIFSKHIPLIDQLESDDESIDPSSVSTDIVIKSAYANASVVIPLKITTRERIVQPFAQQRILDSYFGNGVYFSFLACISETQQDKKKKKVNHICVPGTIRLYQKYLSSLSGXYYCDIPERYLERDLTDIIPVRTXGDFLFDIYSFFRSQGAA