>c6ehqM_
SQRITIDPVTRIEGHLRIDCEIENGVVSKAWASGTMWRGMEEIVKNRDPRDAWMIVQRICGVCTTTHALSSVRAAESALNIDVPVNAQYIRNIILAAHTTHDHIVHFYQLSALDWVDITSALQADPTKASEMLKGVSTWHLNSPEEFTKVQNKIKDLVASGQLGIFANGYWGHPAMKLPPEVNLIAVAHYLQALECQRDANRVVALLGGKTPHIQNLAVGGVANPINLDGLGVLNLERLMYIKSFIDKLSDFVEQVYKVDTAVIAAFYPEWLTRGKGAVNYLSVPEFPTDSKNGSFLFPGGYIENADLSSYRPITSHSDEYLIKGIQESAKHSWYKDEAPQAPWEGTTIPAYDGWSDDGKYSWVKSPTFYGKTVEVGPLANMLVKLAAGRESTQNKLNEIVAIYQKLTGNTLEVAQLHSTLGRIIGRTVHCCELQDILQNQYSALITNIGKGDHTTFVKPNIPATGEFKGVGFLEAPRGMLSHWMVIKDGIISNYQAVVPSTWNSGPRNFNDDVGPYEQSLVGTPVADPNKPLEVVRTIHSFDPCMACAVH