>c6edfA_
GGVTLFVALYDYEARTEDDISVHKGEKVQILNSSEGDWWEVRSLTTGETGYVPSNYVAPVDGSAAMGPVLRLRAFYN