>c6ea6D_
AXFYAHALGGYDENLHAFPGISSTVANDVRKYSVVSVYNNKYDIVKDKYXWCYSQVNKRYIGALLPXFECNEYLQIGDPIHDQEGNQISIITYRHKNYYALSGIGYESLDLCLEGVGIHHHVLETGNAVYGKVQHDYSTIKEKAKEXNALSPGPIIDYHVWIGDCICQVTAVDVHGKEIXRXRFKKGAVLPIP