>c6dk4A_
MELLQMLKKHELKATPQRLCVLKILKRHEHPNIDELYIEIKKEYPSISLATVYKNLNTLQEQGLVVEINVLNQKTCYDIYEEEHIHVVCTKCGGIEDLSFKDAKLYEYQEHLEKKIGNLVNHLSVCAYVDNCKKC