>c6cxhC_
KVMSITPREELRRHFTHWTWLMMYGIAIYFGASIITGGASFLYAKTRLPTYQQGLSLQYLVVVVGPFMIGFVFFGWSALGVLGVINIELGALSKLLKKDLA