>c6cd2B_
WNNIVFYSLGDVNSYQGGNVVITQRPQFITSWRPGIATVTWNQCNGPEFADGFWAYYREYIAWVVFPKKVMTQNGYPLFIEVHNKGSWSEENTGDNDSYFFLKGYKWDERAFDAGNLCQKPGEITRLTEKFDDIIFKVALPADLPLGDYSVKIPYTSGMQRHFASYLGARFKIPYNVAKTLPRENEMLFLFKNIGGCRPSAQSLEIKHGDLSINSANNHYAAQTLSVSCDVPANIRFMLLRNTTPTYSHGKKFSVGLGHGWDSIVSVNGVDTGETTMRWYKAGTQNLTIGSRLYGESSKIQPGVLSGSATLLMILP