>c6cc2A_
XIINGTSFEELYNGLRNRGKDKKTIQLYVSPTVDAIVCYKILSXXFEKDGLLHSAVPVNNYETLSRVFKETIGHTDVHTVFFIDCAGSIDVSELLGDIENIFVYIIDSHRPFNKLNVTNTNIGLITSNEYVDSDGEFYSESVGRVALAIAKKLNKVENDXYWYAAIGVCDQYISLKINAKTYVHAIQYFIDNLQLETLEITDLLQTVKTPXCVKXDCQLXLLRHWTLYDSLFHTREIASKLGIWTSRGKEKFDVLIADXGIPLSQAQQSYKTXSLEXKNKFLLKXEGYSKFYHFENLFLPSFFKKFGXDYSISAFDAAHAIGSIITNDEPDQNWQQQFWEGFKLLSSTTAEPYDFGFAKCIESNKNLVETGIILLLSGSCFNEANKYRFCSVSDELLSIRFKTPYKALQLAQFLAEASSRRYKKWLPFILAVLDAEKKTFVIVGYSSPISVKTLNYFGAKFTQTAQNXKISILQKSFDSFVTEIHRENLVKYKKALHKFTS