>c6cbpA_
QVQLVQSGAQMKNPGASVKVSCAPSGYTFTDFYIHWLRQAPGQGLQWMGWMNPQTGRTNTARNFQGRVTMTRDTSIGTAYMELRSLTSDDTAIYYCTTGGWISLYYDSSYYPNFDHWGQGTLLTVSGALTQPASVSGSPGQSITISCTGTKYDVGSHDLVSWYQQYPGKVPKYMIYEVNKRPSGVSNRFSGSKSGNTASLTISGLRAEDEADYYCCSFGGSATVVCGGGTKVTVH