>c6c2pB_
MQTFTAREYLKIDIANNYGLDKEDWDDRIAWFDKNENNLLNLVREAEEPALFYAGVKAWMDVKEGKPIGYPVALDATSSGLQILACLTGDRRAAELCNVVNYRDESGKVKRRDAYTVIYNKMLNTLGKGARIKRNDCKQAIMTALYGSEAKPKEVFGEGIMLNVFESTMNVEAPAVWELNKFWLQCGNPEAFVYHWVMPDGFNVYIKVMVNEVETVHFLDKPYDCVRKVQGTEEKTRMLSANTTHSIDGLVVRELVRRCDYDKNQIEYIKALCNGEAEYKASEKNYGKAMELWGYYEKTGFLTARIFDYLDSETIKLVNTQDILDLIESMPKKPFHVLTVHDCFRCLPNYGNDIRRQYNNLLATIAKGDLLSFIMSQVIGQEVTIGKLDPTLWEDVLETEYALS