>c6c2lA_
STIEHQMHLEKLYNKNQLLPRMRQEFEENSGIDFKAFFAHIGIDYKFGIDAMVQMALHKRADLPTLVGTLRHHCKSAQEVADNLFKMASEDCFNFDPTIDKFIVIYTISDDVQHELDSFQYPLPMVVRPKLLTKNYGTGYFTCNKSVILKKNHTDDDICLDHLNRMNKIPLSINWDVAHMVKNEWANAFQKYDRTAHEVMGLLTQEGNKFYLTHRPDKRGRTYSQGYHVNYQGTSWNKAVLEFAEKEVID