>c6bypA_
SGVLLESQTKITDGALHFDGKKLNHNTFENPSKSQAYDYFFGRNISAHGDAVKPYKHFVFMTWYKGGKEERNVMLSRFNTKTGVVKTIQFPHRHTGFRGDPLVGESHNTIGLAVSPLNGTIHMVYDMHAYVDDDETGRFKGRFVDDFFRYSFSVAGAADVPDDEFTLEQFVKDTSELSQGADDYKHLTMTGNLQDKENFSALTYPKFYTSDDGELLHYMRWGGNNNGAYYFNKYDAKNQKWTRFTPFNHKDQKTHGNAYNWGLYGQMKYINGKLRVGFQQRSANNDDRFKYQNGVYYAYSDHPDGLGNWKNVDGEDMTWPLVNSDEIKIFEPGDYIDHTAPNSVHIVTGFDWTVTENDDVHFITHVRSTDTKRSDYKEVSIHAFKPANAVDFTITTDFTGADSIYTSGDSIFIIGLKNGYPFVEKAKGGSNDFEVVYQQASGVKFDHGTIHIENGKAYYYLMEKGAGNALPLHLQVIDLGV