>c6bugA_
MDVKAEVIEIIDELFMEDVSDMMDEDLFDAGVLDMGTVELIVELESRFDIRVPVSEFGRDDWNTANKIVEGVTELRNA