>c6bt9B_
QSQKIVGYFPSWGVYGRNYQVADIDASKLTHLNYAFADICWNGKHGNPSTHPDNPNKQTWNCKESGVPLQNKEVPNGTLVLGEPWADVTKSYPVSGTTWEDCDKYARCGNFGELKRLKAKYPHLKTIISVGGWTWSNRFSDMAADEKTRKVFAESTVAFLRAYGFDGVDLDWEYPGVETIPGGSYRPEDKQNFTLLLQDVRNALNKAGAEDGKQYLLTIASGASQRYADHTELKKISQILDWINIMTYDFHGGWEATSNHNAALYKDPNDPAANTNFYVDGAINVYTNEGVPVDKLVLGVPFYGRGWKSCGKENNGQYQPCKPGSDGKLASKGTWDDYSTGDTGVYDYGDLAANYVNKNGFVRYWNDTAKVPYLYNATTGTFISYDDNESMKYKTDYIKTKGLSGAMFWELSGDCRTSPKYSCSGPKLLDTLVKELLGGPINQKDTEPPTNVKNIVVTNKNSNSVQLNWTASTDNVGVTEYEITAGEEKWSTTTNSITIKNLKPNTEYTFSIIAKDAAGNKSQPTALTVKTDETATFSVTSNWGSGYNFSIIIKNNGTTPIKNWKLEFDYSGNLTQVWDSKISSKTNNHYVITNAGWNGEIPSGGSITIGGAGTGNPAELLNAVIS