>c6brmC_
MKLTQIRNATLVLQYAGKKFLIDPMLAEKEAWDGFAGSARPHLRNPMVALPVPVEDLLAVDAVILTHTHTDHWDEAAQQAVPKDMLIYTQDEKDAALIRSQGFFNIRVLKDENHFVDGLTIYKTDGQHGSNELYADAQLGDLLGDACGLVFTHHDEKTIYIAGDTVWVKPYVKSLQRFKPEIVVLNTGYAVNDLYGPIIMGKEDTLRTLKMLPTATIVASHMESINHCLLTRAELREFSLEHGIEDKILIPADGETMAFSAW