>c6bo0A_
NASQEEKFAETYNETTAFNNKVDGSAVQLVSDKADKAKTVDIYEDFSHYCSQLAKETDADMKKLIEDGKVKVNIRTMNFLDKGEIGHSNKAGTAAYTIAKDDSAQVYWNFRTMLMTEQQNIWGKKELKDLADMAKILGAKDETVKKIADGTYSDEFKKIADDNAKKLEKDGDGQVSSPRVFIDGKEIKENATWPSQIK