>c6bk8D_
HASAFVNKIFQPEVAEELIVNRYEKLLSQRPEWHAPWKLSRVINGHLGWVRCVAIDPVDNEWFITGSNDTTMKVWDLATGKLKTTLAGHVMTVRDVAVSDRHPYLFSVSEDKTVKCWDLEKNQIIRDYYGHLSGVRTVSIHPTLDLIATAGRDSVIKLWDMRTRIPVITLVGHKGPINQVQCTPVDPQVVSSSTDATVRLWDVVAGKTMKVLTHHKRSVRATALHPKEFSVASACTDDIRSWGLAEGSLLTNFESEKTGIINTLSINQDDVLFAGGDNGVLSFYDYKSGHKYQSLATREMVGSLEGERSVLCSTFDKTGLRLITGEADKSIKIWKQDETATKESEPGLAWNPNLSAKRF