>c6bhcA_
EVVGKIRSLHTDALKKLAVKCEDLFMAGQKDQLRFGVDSWSDFRLTSDKPCCEAGDAVYYTASYAKDPLNNYAVKICKSHSLAVRQSLAVHFNIQQDCGHFLAEVPNRLLPWEDKQRSHVVVITREVPCLTVADFVRDSLAQHGKSPDLYERQVCLLLLQLCSGLEHLKPYHVTHCDLRLENLLLVHYQPTRLIVSNFSQAKQKRDQSRLAPEIITAKKCDEFQTGILIYEMLHLPNPFDENPELKEREYTRADLPRIPFRSPYSRGLQQLASCLLNPNPSERILISDAKGILQCLLWGPREDLFQTFTACPSLVQRNTLLQNWLDIKRTLLMIKFAEKSLDGISLEDWLCAQYLAFATTDSLSCIVKILL