>c6bbwA_
AGVSENAKLIVKKTFDSYTDNEVLMPKADYTFKVEADSTASGKTKDGLEIKPGIVNGLTEQIISYTNTDKPDSKVKSTEFDFSKVVFPGIGVYRYIVSEKQGDVEGITYDTKKWTVDVYVGNKEGGGFEPKFIVSKEQGTDVKKPVNFNNSFATTSLKVKKNVSGNTGELQKEFDFTLTLNESTNFKKDQIVSLQKGNEKFEVKIGTPYKFKLKNGESIQLDKLPVGITYKVNEMEANKDGYKTTASLKEGDGQSKMYQLDMEQKTDESADEIVVTNKRD