>c6b6lB_
LREQSFDEAWLFHRGDIAEGEKQSLDDSQWRQINLPHDWSIEDIPGTNSPFTAFTVGGTGWYRKHFYIDAAEKGKIAVSFDGIYXNADIWVNDRHVANHVYGYTAFELDITDYVRFGAENLIAVRVKNEGXNCRWYTGSGIYRHTFLKITNPLHFETWGTFVTTPVATADKAEVHVQSVLANTEKVTGKVILETRIVDKNNHTVARKEQLVTLDNKEKTEVGHALEVLAPQLWSIDNPYLYQVVNRLLQDDKVIDEEYISIGIRNIAFSAENGFQLNGKSXKLKGGCIHHDNGLLGAKAFDRAEERKIELLKAAGFNALRLSHNPPSIALLNACDRLGXLVIDEAFDXWYAQYFDKLWKEDLHSXVARDRNHPSVIXWSIGNEIKNKETAEIVDICRELTGFVKTLDTTRPVTAGVNSIVDATDDFLAPLDVCGYNYLNRYESDAKRHPDRIIYASESYASQAYDYWKGVEDHSWVIGDFIWTAFDYIGHANCGDLNLSGERRPQSYLRETLWSDAPVSHIVVTPPVPSFPLDFPDVVDHWNFPGYEGKKXTVSVYSNCEQVELFLNGESLGKQENTADKKNTLVWEVPYAHGILKAVSYNKGGEVGTATLESAGKVEKIRLSADRTEIVADGNDLSYITLELVDSKGIRNQLAEELVAFSIEGDATIEGVGNANPXSIESFVANSRKTWRGSNLLVVRSGKSSGRIIVTAKVKALPVASITIT