>c6b4oB_
KTYDYIVIGGGSGGIASANRAGMHGANVLLIEGNEIGGTCVNVGCVPKKVMWQASSMMEMMERDTAGYGFDVEIKNFSFKQLVENREKYIDFLHGAYNRGLDSNNIERIHGYATFTGEQTIEVNGTEYTAPHILIATGGRPKKLGIPGEEYALDSNGFFALEEMPKRVVFVGAGYIAAELAGTLHGLGAETHWAFRHERPLRSFDDMLSEKVVERYQEMGMQIHPNATPAKIEKTAQNEYVITFENGESITTDAVIFGTGRQPNTDQLGLENTKVALDEKGYVKVDKFQNTTQNGIYAVGDVIGKIDLTPVAIAAGRRLSERLFNGQTDLYLDYNLVPTVVFTHPPVATIGLTEKAALEEYGEDQVKIYRSSFTPMYFALGEYRQKCDMKLICVGKEEKIVGLHGIGIGVDEMLQGFAVAIKMGATKADFDNTVAIHPTGSEEFVTMR