>c6b1zA_
EKVRVRFAPSPTGPLHLGGVRTALYDYLFAKHNGGDFILRIEDTDTQRYVPGSEEYIMEALEWIGMVPDESPKHGGPYAPYRQSERRDIYDRYTEQILKTDYAYLAFDTPEELDQIRAEFEARGDVFAYNYETRNRLRNSISLPEEEVKKLLEEKTPYVIRFKMPLDRIINLNDIIRGKFSVNTNTLDDKVLVKNDGMPTYHFANIIDDHEMKITHVIRGEEWLPSMALHVLLYEAMGWDAPEFAHLSLILKPEGKGKLSKRDGDKFGFPVFPLNFTDPATGNTSAGYREEGYLPEAFINMVAMLGWSPADNKEIVSMDEMIKEFDLNKVHKAGARFSAEKAKWFNQQYLQLMSNEAILPEFKKVLAENNVEVSDEKALKIIGLMKERATFVKDIYNDGKFFFHAPESFDEKASKKAAVLMQELTEAISSLDFKAEIIKESIHHLAEAKGLGMGKVMMPLRLSLVGELKGPDVPDLMEMIGKEETISRINKAIET