>c6aziA_
QPQIASGSAXIVDLNTNKVIYASHPDLVRPIAITKLXTAXVVLDAHLPLDEKLKVDISHTPEXKGVYSRVRLNSEISRKNXLLLALXSSENRAAASLAHHYPGGYDAFIRAXNAKAKALGXNNTRFVEPTGLSIHNVSTARDLTKLLIASKQYPLIGQLSTTREEXATFANPAYTLPFRNTNHLVYRENWNIQLTKTGFTNAAGHCLVXRTVFNGKPVALVVXDAFGKYTHFADASRLRTWIETGKVQPVP