>c6az5A_
PDHTFTIYYYNEDLSTDTDMGKVDLWMWNAGLDGSYVFDGTYYDAENKVTWFKQTITVAGSNVGKTVGLKARYDNTKGWDGGSDTADRSFTISGDENEVLYYVDGSDPVHEKPVIV