>c6appA_
LQESGGGLVQAGESLRLSCAVPPEVFDIRTVAWYRQVPLGKGRELLSSITPWNKTTYEDSVKDRFTISRDNAKYTVYLQMNDLKPEDTAVYYCAQGWGIASMRYWGQGTQVTVSS