>c6agyA_
SNEQTFIAIKPDGVQRGLIGPIISRFENRGFKLVAMKLVSPPQSQLEQHYADLSDKPFFKGLVSYMLSGPICAMVWEGRDVVKTGRTILGATNPLASAPGTIRGDFAIDVGRNVCHGSDSVENAKKEIALWFKPEELISWKSATFDWVY