>c6a9sA_
DVNVASITAFKSXIDETWDKKIEANTCISRKHRNIIHEVIRDFXKAYPKXDENKKSPLGAPXQWLTQYYILKNEYHKTXLAYDNGSLNTKFKTLNIYXITNVGQYILYIVFCIISGKNHDGTPYIYDSEITSNDKNFINERIKYACKQILHGQLTIALRIRNKFXFIGSPXYLWFNVNGSQVYHDIYDRNAGFHNKEIGRLLYAFXYYLSISGRFLNDFALLKFTYLGESWTFSLSVPEYILYGLGYSVFDTIEKFSNDAILVYIRTNNRNGYDYVEFNKKGIAKVTEDKPDNDKRIHAIRLINDSTDVQHIHFGFRNXVIIDNECANIQSSAENATDTGHHQDSKINTPIP