>c6a68A_
GPLGSMENVGRLITPAKKLEDTIRLAELVIEVLQQNEEHHAEAFAWWSDLXVEHAETFLSLFAVDXDAALEVQPPDTWDSFPLFQLLNDFLRTDYNLCNGKFHKHLQDLFAPLVVRYVDLXESSIAQSIHRGFERESEDLFWKLDALQTFIRDLHWPEEEFG