>c6a56A_
RCGGWVKLNTAPVCFSAKGNRPGSFTPSHHGFLKSVKLRHLRGLVTCQSSTDAHDSYWGCKNRGFHNYPLNVFVTDKHNKVMFPKTGATYYLDPYVIKNRFYGVQGYNAMSPELVLQHGCNSPSDYIGPDSQLRVWYGEDLYNTMESDNSGKVCADVFGYFV