>c5zu5A_
DFPNNKETGEALLTPVDATASSHDGNGPDRLIDQDLTTRWSSAGDGEWAMLDYGSVQEFDAVQASFSKGNERQSKFDIQVSVDGETWTTVLENQLSSGKAIGLERFQFEPAVKARYVRYVGHGNTKNGWNSVTGLAAVNCSINACPASQIITSDVVAAEAVLIAEMKAAEKARKAARKDLRSGNFGVAAVYPCETSVKCDTRSALPVPTGLPATPVAGNAPSENFDMTHWYLSQPFDHDKNGKPDDVSEWNLANGYQHPEIFYTADDGGLVFKSYVKGVRTSKNTKYARTELREMMRRGDQSISTKGVNKNNWVFSSAPEADLEAAAGIDGVLEATLKIDHATTTGNANEVGRFIIGQIHDQNDEPIRLYYRKLPNQPTGAVYFAHESQDATKEDFYPLVGDMTAEVGEDGIALGEVFSYRIDVKGNTMTVTLMREGKDDVVQVVDMSNSGYDVGGKYMYFKAGVYNQNISGDLDDYSQATFYQLDVSHDQYK