>c5zjiO_
TFPRDWLRRDLSVIGFGLIGWMGPSSVPAINGNFPTPPPVTSQFWLWLVTWHLGLFIVLTFGQIGFKGRTEDYFEK