>c5zjiH_
KYGDKSVYFDLDDIGNTTGQWDLYGSDAPSPYNPLQSKFFETFAAPFTKRGLLLKFLLLGGGSLLAYVSASASPDLLPIKKGPQEPPQPGPRGKI