>c5zbtA_
ASVVDVLSFREPIEPENVVRNYDMKGPIIVFENYVQITPNGIGKSSIMNGKYKVDLPSFELQLKLNIICKEKCGGGMGVWLTEEKLKEGDLFGAYNIYKGIGIFINFEDVDIPMISVLKNDGVDILKYKPEMYYQCSVANIQKDKDGAVLRIKYLVNEKKLIIEIMVNHINMDCITIEDIDIPPFYLGISATNGGSGSTSYRVQSLHYYEVG