>c5ywzA_
SKDELQVLLHDLELKLLQNITHHITVTGQAPTSEAIVSAVNQAGISGITEAQAHIIVNNALKLYSQDKTGMVDFALESGGGSILSTRCSETYETKTALLSLFGVPLWYFSQSPRVVIQPDIYPGNCWAFKGSQGYLVVRLSMKIYPTTFTMEHIPKTLSPTGNISSAPKDFAVYGLETEYQEEGQPLGRFTYDQEGDSLQMFHTLERPDQAFQIVELRVLSNWGHPEYTCLYRFRVHGEPIQ